Logo CKUNT

Logo SKB Drive TechRadio Era

Doradca zawodowy

Rolą Szkolnego Doradcy Zawodowego jest udzielanie pomocy, która polega na wspieraniu słuchaczy w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych oraz kształtowaniu własnej drogi kariery zawodowej w zakresie wyboru lub zmiany zawodu, szkoleń czy przekwalifikowania się.

Odwiedź Szkolnego Doradcę Zawodowego

• dowiesz się jak zaplanować swoją karierę zawodową i skutecznie poruszać się na rynku pracy

• poznasz swoje predyspozycje zawodowe i uzdolnienia

• rozważysz możliwość podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych

• podejmiesz decyzję dotyczącą wyboru nowych kwalifikacji

• poznasz możliwości dalszego kształcenia

• otrzymasz informacje o: kwalifikacjach zawodowych, rynku pracy, instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać lub być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub poszukiwaniu pracy, warunkach podejmowania działalności gospodarczej, stronach internetowych na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub poszukiwaniu pracy.

Szkolny Doradca Zawodowy pomoże Ci:

• opracować Indywidualny Plan Działania zwiększając szanse na znalezienie pracy

• określić i wyeliminować bariery, które mogłyby utrudnić znalezienie pracy

• określić potencjał zawodowy, rozpoznać zainteresowania, zdolności i umiejętności

• dokonać wyboru kierunku kształcenia

• podjąć decyzję w zakresie zmiany kierunku ścieżki zawodowej planując kolejne etapy kształcenia

• uświadomić atuty zawodowe oraz wskaże, jak je wykorzystać w procesie szukania pracy

• dokonać wyboru najskuteczniejszej metody poszukiwania pracy 

• rozpoznać i przeanalizować lokalny rynek pracy

• przygotować się do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami

• przygotować dokumenty aplikacyjne — życiorys (CV), list motywacyjny

• uzyskać informacje o kwalifikacjach zawodowych

• uzyskać informacje o czynnościach zawodowych i wymaganiach psychofizycznych oraz szansach zatrudnienia w poszczególnych kwalifikacjach

 

Kontakt z doradcą zawodowym:

doradcazawodowy@nowoczesnaszkola.edu.pl
telefonicznie pod numerem 42 631 98 48, wewnętrzny 20
lub osobiście w pokoju B008 w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi w soboty w godz 9:30-11:00.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin konsultacji na prośbę zainteresowanych.