Logo CKUNT

Logo SKB Drive TechRadio Era

Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest w zakresie jednej kwalifikacji. Umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu i może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Uczestnik, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom technika może otrzymać osoba, która posiada:
- wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie,
- wykształcenie zasadnicze zawodowe lub gimnazjalne i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Kurs może być realizowany w formie stacjonarnej i zaocznej.

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
M.3. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów.
M.5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali.
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.19 . Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń